ข่าวสำคัญ ข่าวทันใจ สำหรับนักบัญชีมืออาชีพ
หน้าแรก สัมมนา สมาชิก บัญชี ภาษี เว็บบอร์ด บริการ Facebook NukBunChee
บทความและเนื้อหาใดๆ
ในเว็บไซท์นักบัญชีดอทคอม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2537
ห้ามผู้ใดคัดลอก หรือ
นำไปกล่าวอ้าง เผยแพร่
ในเว็บไซต์หรือในที่อื่นใด
โดยมิได้รับอนุญาต
เป็น ลายลักษณ์อักษร
ยกเว้นแต่เป็นการเชื่อมโยง (link) ทางอินเตอร์เน็ต
 
วิไล วัชรชัยสิริกุล Webmaster

  December 22, 2010   ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีหลายฉบับ (รอบสุดท้ายของปี) ต่อ

          ประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ซึ่งน่าจะเป็นรอบสุดท้ายของปีนี้ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งมีผลให้ต้องถือปฏิบัติเป็นกฎหมายส่วนใหญ่ต้องถือปฎิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
ประกาศดังกล่าวประกอบด้วย

          1.  ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 49/2553 เรื่อง การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางรายการ 

          ประกาศฉบับนี้ เป็นการแก้ไขเลขฉบับมาตรฐานการบัญชี (บางฉบับ) ที่เคยประกาศแก้ไปแล้วครั้งหนึ่ง ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2552  เรื่อง การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552  อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากแก้ไขในครั้งก่อนแล้วก็ยังมีความซ้ำซ้อนทางด้านเลขฉบับอยู่ เช่น ฉบับที่ 26  เดิมคือหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ ปัจจุบันคือ การบัญชีและรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน เป็นต้น  

          ผลของการแก้ไขเลขมาตรฐานการบัญชี ตามประกาศฯ ฉบับที่ 49/2553เป็นดังนี้

ฉบับเดิม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ  
กำหนดใหม่ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 101 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 

ฉบับเดิม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
กำหนดใหม่ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 102 การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ฉบับเดิม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน 
กำหนดใหม่ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 103 การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน 

ฉบับเดิม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มี ปัญหา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) 
กำหนดใหม่ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 104 การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มี ปัญหา(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) 

ฉบับเดิม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
กำหนดใหม่ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 

ฉบับเดิม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 42 การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน 
กำหนดใหม่ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน 

ฉบับเดิม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน 
กำหนดใหม่ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

          2.  ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 50/2553 – 55/2553 เป็นประกาศเกี่ยวกับการใช้มาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
บางฉบับก็เพิ่งแก้ไขเมื่อกลางปี ก็แก้ใหม่อีกรอบ (ซึ่งก็คงทำให้นักบัญชีสับสนพอสมควร) บางฉบับก็เป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยประกาศมาก่อน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ยกเลิกฉบับเดิม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 (ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 34/2553) 
ใช้ฉบับใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 
วันถือปฏิบัติ 1 มกราคม 2554 (ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 50/2553)

ยกเลิกฉบับเดิม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ใช้ฉบับใหม่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
วันถือปฏิบัติ 1 มกราคม 2554 (ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 51/2553)

ยกเลิกฉบับเดิม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง การรับรู้รายได้  
ใช้ฉบับใหม่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่องรายได้ 
วันถือปฏิบัติ 1 มกราคม 2554 (ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 51/2553)

ยกเลิกฉบับเดิม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 30 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
ใช้ฉบับใหม่  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
วันถือปฏิบัติ 1 มกราคม 2556 (ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 51/2553)

ยกเลิกฉบับเดิม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เรื่อง การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  (ซึ่งแก้ไขเลขฉบับมาตรฐานการบัญชีใหม่เป็น ฉบับที่
102)  
วันถือปฏิบัติ 1 มกราคม 2554 (ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 51/2553)

ใช้ฉบับใหม่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19  เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
วันถือปฏิบัติ 1 มกราคม 2554 (ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 52/2553)

ใช้ฉบับใหม่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เรื่อง
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
วันถือปฏิบัติ 1 มกราคม 2554  (ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 53/2553)

ใช้ฉบับใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
วันถือปฏิบัติ 1 มกราคม 2554 (ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 54/2553)

ใช้ฉบับใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่องสัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ (ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 5/2553)

สามารถดาวน์โหลดได้ที่
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 49/2553
http://www.nukbunchee.com/2553/highlight/108_5312/49-2553.pdf
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 50/2553
http://www.nukbunchee.com/2553/highlight/108_5312/50-2553.pdf
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 51/2553
http://www.nukbunchee.com/2553/highlight/108_5312/51-2553.pdf
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 52/2553
http://www.nukbunchee.com/2553/highlight/108_5312/52-2553.pdf
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 53/2553
http://www.nukbunchee.com/2553/highlight/108_5312/53-2553.pdf
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 54/2553
http://www.nukbunchee.com/2553/highlight/108_5312/54-2553.pdf
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 55/2553
http://www.nukbunchee.com/2553/highlight/108_5312/55-2553.pdf
 

 

อ่านข้อเขียนอื่นของ webmaster

ข่าวสำคัญ ข่าวทันใจ สำหรับนักบัญชีมืออาชีพ
|
|
|
|
|
|
|
|

Copyright nukbunchee.com Co.,Ltd. All Rights Reserved.
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0107514804756