ข่าวสำคัญ ข่าวทันใจ สำหรับนักบัญชีมืออาชีพ
หน้าแรก สัมมนา สมาชิก บัญชี ภาษี เว็บบอร์ด บริการ Facebook NukBunChee
บทความและเนื้อหาใดๆ
ในเว็บไซท์นักบัญชีดอทคอม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2537
ห้ามผู้ใดคัดลอก หรือ
นำไปกล่าวอ้าง เผยแพร่
ในเว็บไซต์หรือในที่อื่นใด
โดยมิได้รับอนุญาต
เป็น ลายลักษณ์อักษร
ยกเว้นแต่เป็นการเชื่อมโยง (link) ทางอินเตอร์เน็ต
 
วิไล วัชรชัยสิริกุล Webmaster

  May 27, 2010   มาตรฐานการบัญชี (ปรับปรุง 2552) จำนวน 24 ฉบับ ประกาศใช้แล้ว (ต่อ)

สภาวิชาชีพบัญชี ออกประกาศฉบับที่ 17/2553  เรื่องมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2552) ยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม  และใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวม 24 ฉบับที่ปรับปรุงในปี 2552  แทน  ประกาศดังกล่าว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 65 ง ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 

1.  มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุง 2552 ที่ประกาศใช้โดยยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเก่า  ประกอบด้วย (มีการแก้เลขที่ฉบับให้ตรงกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ)  
1. แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) 
    (ยกเลิกแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550))
2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน 
    (ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินค้าคงเหลือ)
3. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินค้าคงเหลือ 
    (ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่   ปรับปรุง (2550)
4. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบกระแสเงินสด 
    (ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 ปรับปรุง 2550)
5. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
    (ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด )
    (ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 52 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุลฯ)
7. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
    (ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง )
8. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า 
    (ยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเช่า)
9. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
    (ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 เรื่องการบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล)
10. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 
      (ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม)
11. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
      (ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน)
12. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
      (ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
13. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
      (ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 ปรับปรุง (2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม )
14. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
      (ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) เรื่องส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า)
15. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กำไรต่อหุ้น 
      (ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง กำไรต่อหุ้น ตามประกาศ ก.บช. ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2543)  ลงวันที่  26 ธันวาคม พ.ศ. 2543) 
16. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล 
      (ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี (ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล)
17. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
      (ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์)
18. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและ สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
      (ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 53 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น) 
19. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
      (ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 51 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน)
20. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
      (ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน)
21. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก 
      (ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก)

2.  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศใช้ใหม่ มี 3 ฉบับ ประกอบด้วย
1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการบัญชีฯ ปรับปรุง 2552 จำนวน 22 ฉบับเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ และฉบับที่ 20 การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

การประกาศมาตรฐานการบัญชีในราชกิจจานุเบกษาในครั้งนี้ เป็นการประกาศเต็มฉบับ มีทั้งตัวมาตรฐาน คำอธิบายและตัวอย่างประกอบคำอธิบาย นับเป็นนิมิตหมายใหม่ทางวิสัยทัศน์ ในการเผยแพร่มาตรฐานการบัญชีให้สอดคล้องกับสถานภาพความเป็นกฎหมายที่มีสภาพบังคับเป็นการทั่วไป ทั้งยังจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ก็ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ประธานมาตรฐานการบัญชีคนปัจจุบัน ซึ่งเข้าใจว่า ท่านคงมีส่วนช่วยผลักดันนโยบายนี้  รวมถึงผู้ใหญ่ท่านอื่นๆ ด้วย

หมายเหตุ  ระหว่างการเรียบเรียงจดหมายข่าวฉบับนี้ เว็บรู้สึกเวียนศีรษะเป็นกำลัง เพราะประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ข้อหลังๆ เป็นการยกเลิกแบบรวมมิตร คือประกาศยกเลิกมาตรฐานเก่า 4-5 ฉบับ แล้วให้ใช้มาตรฐานใหม่ข้อนั้นข้อนี้อีก 4-5 ฉบับแทน ตามลำดับ คำว่าตามลำดับประกอบกับการให้หมายเลขมาตรฐานใหม่ตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศนี่แหละทำให้มึนพอสมควร หลังปิดงบเสร็จแล้ว ลองไล่เลียงกันดูนะคะ ได้ผลเป็นอย่างไรมาคุยกันที่เว็บบอร์ดบ้างก็ดี จะได้ไต่ถามสารทุกข์สุกดิบกัน หลังกรมสรรพากรไม่ขยายกำหนดส่งแบบภงด.50

รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
 

 

อ่านข้อเขียนอื่นของ webmaster

ข่าวสำคัญ ข่าวทันใจ สำหรับนักบัญชีมืออาชีพ
|
|
|
|
|
|
|
|

Copyright nukbunchee.com Co.,Ltd. All Rights Reserved.
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0107514804756