ข่าวสำคัญ ข่าวทันใจ สำหรับนักบัญชีมืออาชีพ
หน้าแรก สัมมนา สมาชิก บัญชี ภาษี เว็บบอร์ด บริการ Facebook NukBunChee
สัมมนา
 

ประมวลรัษฏากร

อนุสัญญาภาษีซ้อน

ภาษีศุลกากร

ภาษีสรรพสามิต

ภาษีท้องถิ่น

กฎหมายธุรกิจ ที่มีผลต่อภาษี

คำพิพากษาคดีภาษีอากร

กรณีศึกษาคดีภาษีประวัติศาสตร์

โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร 2550 - 2551

ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (สรรพากร Call Center)
โทร. 0-2272-8000 และ 0-2272-9000 (48 คู่สาย)
บริการยื่นแบบ และชำระภาษี ผ่านอินเทอร์เน็ต

ติดต่อ : สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ โทร. 02-272-8000

บริการยื่นแบบ ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ (ยื่นด้วย Diskette)
สอบถามปัญหาโปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและโปรแกรมบันทึกข้อมูลยื่นด้วยสื่อฯ
 

ติดต่อ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โทร 02-272-8718 , 02-272-8726 , 02-617-3724-26 โทรสาร 02-617-3300 , 02-617-3727

บริการ Download
แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง/คำขอ ต่างๆ
 

ติดต่อ : Call Center กรมสรรพากร โทร. 0-2272-8000 , 0-2272-9000

โปรแกรมประกอบการยื่นแบบออนไลน์
  ติดต่อ : สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ โทร. 02-272-8000 , 0-2272-9000
ประมวลรัษฎากรฉบับอิเล็กทรอนิกส์
  สอบถามปัญหาเรื่องเทคนิค ติดต่อ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบงานอินเทอร์เน็ต โทร. 0-2272-8791
  สอบถามปัญหาข้อกฎหมาย ติดต่อ : Call Center กรมสรรพากร โทร. 0-2272-8000 , 0-2272-9000
บริการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรประเภทนิติบุคคลไทย

ติดต่อ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบงานเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร โทร. 0-2272-8737

บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม , จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
ติดต่อ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบงานภาษีมูลค่าเพิ่มและธุรกิจเฉพาะ โทร. 0-2272-8694-7
สำนักงานบัญชีตัวแทน
ติดต่อ : สำนักมาตรฐานการกำกับ และตรวจสอบภาษ ี กลุ่มมาตรฐานระบบงานตรวจสอบภาษี โทรศัพท์หมายเลข 0-2272-9487
  ติดต่อ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ หมายเลข 0-2272-9332
ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี

ติดต่อ : สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร โทร. 0-2272-9170 - 9175

คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว

ติดต่อ : กลุ่มงานบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว โทร : 0-2272-8195-8 โทรสาร : 0-2617-3559

 

ข่าวสำคัญ ข่าวทันใจ สำหรับนักบัญชีมืออาชีพ
|
|
|
|
|
|
|
|

Copyright nukbunchee.com Co.,Ltd. All Rights Reserved.
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0107514804756