ข่าวสำคัญ ข่าวทันใจ สำหรับนักบัญชีมืออาชีพ
หน้าแรก สัมมนา สมาชิก บัญชี ภาษี เว็บบอร์ด บริการ Facebook NukBunChee
สัมมนา
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2505
( ตัวกฎหมายถูกยกเลิกโดย พรบ.วิชาชีพบัญชี พศ. 2547 แต่กฎกระทรวง ข้อบังคับ ประกาศฯ ยังใช้บังคับจนกว่าจะมีกฎหมายลำดับรองในเรื่องเดียวกันตามพรบ.วิชาชีพบัญชี 2547 ประกาศใช้ )
ประมวลรัษฎากร 2481
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท (มาตรา 1012 - 1273)
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติการธนาคารพณิชย์ พ.ศ. 2505
พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469

 

 

ข่าวสำคัญ ข่าวทันใจ สำหรับนักบัญชีมืออาชีพ
|
|
|
|
|
|
|
|

Copyright nukbunchee.com Co.,Ltd. All Rights Reserved.
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0107514804756