ข่าวสำคัญ ข่าวทันใจ สำหรับนักบัญชีมืออาชีพ
หน้าแรก สัมมนา สมาชิก บัญชี ภาษี เว็บบอร์ด บริการ Facebook NukBunChee
สัมมนา
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ภาษาไทย)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ภาษาอังกฤษ)

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....
(ฉบับพ.ศ. 2550 เสนอสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ความเห็นชอบ)

รัฐธรรมนูญต่างประเทศ
*ข้อมูลจากเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญ
   
กฎหมายปกครอง
* ข้อมูลจากเว็บไซต์ศาลปกครอง
กฎหมายกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวกับศาลปกครอง
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดของฝ่ายปกครอง
กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลและอนุญาโตตุลาการ
กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดี
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับศาลปกครอง ตุลาการศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
   
กฎหมายปกครองทั่วไป
* ข้อมูลจาก "เครือข่ายกฎหมายมหาชน"
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545)
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ.2534
พระราชบัญญัติการดำรงตำแหน่งในทางการเมืองของข้าราชการกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ.2496
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ.2539
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
   
กฎหมายปกครองท้องถิ่น
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

 

 

ข่าวสำคัญ ข่าวทันใจ สำหรับนักบัญชีมืออาชีพ
|
|
|
|
|
|
|
|

Copyright nukbunchee.com Co.,Ltd. All Rights Reserved.
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0107514804756