พระราชบัญญัติ
     พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
กฎกระทรวง
ประกาศ

     ประกาศ กระทรวงพาณิชย์

     ประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

     ประกาศ ก.บช.

คำสั่ง

     คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 


เรื่อง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

เล่ม 117 ตอนที่ 41 ก
วันที่ 12 พฤษภาคม 2543
กฎกระทรวง
ว่าด้วยการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ.2544
(ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2544)
ฉบับกฤษฎีกา
เล่ม 118 ตอนที่ 39 ก
วันที่ 8 มิถุนายน 2544
ประกาศ

ประกาศกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง กำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้ จดทะเบียน เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี พ.ศ.2544
(ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544)
เล่ม 118 ตอนพิเศษ 41 ง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2543
(ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2543)
เล่ม 117 ตอนพิเศษ 79 ง
วันที่ 10 สิงหาคม 2543
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตและการ อนุญาต ให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสาร ที่ต้องใช้ประกอบ การลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น และ การแจ้งบัญชี หรือเอกสาร ที่ต้องใช้ ประกอบการลงบัญชีสูญหาย หรือเสียหาย พ.ศ. 2543
(ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2543)
เล่ม 117 ตอนพิเศษ 115 ง
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2543
เรื่อง บัตรประจำตัวสารวัตรใหญ่บัญชีและสารวัตรบัญชี พ.ศ. 2543
(ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2543)
เล่ม 117 ตอนพิเศษ 115 ง
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2543
เรื่อง จัดตั้งสำนักงานบัญชีประจำท้องที่และแต่งตั้ง หัวหน้าสำนักงานบัญชี ประจำท้องที่ พ.ศ. 2543
(ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2543)
เล่ม 117 ตอนพิเศษ 115 ง
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2543
เรื่อง กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ ข้อความและ รายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการ ในบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ. 2544
(ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2544)
ฉบับประกาศทั่วไป
เล่ม 118 ตอนพิเศษ 58 ง
วันที่ 20 มิถุนายน 2544
เรื่อง กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ หลักเกณฑ์และ วิธีการเกี่ยวกับวันเริ่มทำบัญชี และวิธีการจัดทำบัญชี ของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ซึ่งเป็น บุคคลธรรมดาหรือ ห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียน
พ.ศ. 2544
เล่มที่ 118 ตอนพิเศษ 77 ง
วันที่ 9 สิงหาคม 2544
เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
(ลงวันที่ 14 กันยายน 2544)
ฉบับประกาศทั่วไป
เล่มที่ 118 ตอนพิเศษ 91 ง
วันที่ 19 กันยายน 2544
เรื่อง การแจ้งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีได้
พ.ศ. 2544
ฉบับประกาศทั่วไป
เล่มที่ 118 ตอนที่ 96 ง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2544
เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545
ฉบับประกาศทั่วไป
เล่มที่ 119 ตอนพิเศษ 85 ง
วันที่ 11 กันยายน 2545
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงิน
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2548 (ลงวันที่ 12 เมษายน 2548)
ฉบับประกาศและงานทั่วไป
เล่ม 122 ตอนที่ 40 ง
วันที่ 19 พฤษภาคม 2548
เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็น ผู้ทำบัญชี
(ฉบับที่3) พ.ศ.2547
ฉบับประกาศทั่วไป
เล่ม 121 ตอนพิเศษ 89 ง
วันที่ 9 สิงหาคม 2547
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลา
ในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี
พ.ศ.2547
ฉบับประกาศทั่วไป
เล่ม 121 ตอนพิเศษ 89 ง
วันที่ 9 สิงหาคม 2547
เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการขอตรวจดูหรือขอภาพถ่าย
สำเนางบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี พ.ศ.2547
(ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2547)
เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 98 ง
วันที่ 7 กันยายน 2547
เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็น ผู้ทำบัญชี (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2548
ฉบับประกาศและงานทั่วไป
เล่ม 122 ตอนพิเศษ 135 ง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2548
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลา
ในการพัฒนาความรู้ต่อเนืองทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2549
-
ประกาศ ก.บช.
ฉบับที่ 42 (พ.ศ.2543) เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
(ลงวันที่26 ธันวาคม 2543)
ฉบับประกาศทั่วไป
เล่มที่ 117 ตอนพิเศษ 133 ง
วันที่ 28 ธันวาคม 2543
ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2544) เรื่อง แก้ไขวันบังคับใช้
ย่อหน้าที่ 38 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ลงวันที่ 19 เมษายน 2544)
ฉบับประกาศทั่วไป
เล่มที่ 118 ตอนพิเศษ 37 ง
วันที่ 23 เมษายน2544
ฉบับที่ 46 (พ.ศ.2545) เรื่อง แก้ไขวันบังคับใช้
ย่อหน้าที่ 38 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ลงวันที่ 11 เมษายน 2545)
ฉบับประกาศทั่วไป
เล่มที่ 119 ตอนพิเศษ 38 ง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2545
ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2545) เรื่อง การยกเว้นการบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี
(ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545)
ฉบับประกาศทั่วไป
เล่มที่ 119 ตอนพิเศษ 109 ง
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2545
ฉบับที่ 48 (พ.ศ.2545) เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
(ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2545)
ฉบับประกาศทั่วไป
เล่มที่ 119 ตอนพิเศษ 126 ง
วันที่ 20 ธันวาคม 2545
ฉบับที่ 49 (พ.ศ.2546) เรื่อง แก้ไขมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 46
(ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546)
ฉบับประกาศทั่วไป
เล่มที่ 120 ตอนพิเศษ 26 ง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546
ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2546) เรื่อง แก้ไขมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 40
(ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2546)
ฉบับประกาศทั่วไป
เล่มที่ 120 ตอนพิเศษ 62 ง
วันที่ 2 มิถุนายน 2546
ฉบับที่ 51 (พ.ศ.2546) เรื่องการตีความมาตราฐาน
การบัญชี เรื่องสินทรัพย์ที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อชำระหนี้
เล่มที่ 120 ตอนพิเสษ 126 ง
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2546
คำสั่ง

คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ที่ 182/2544 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการมีอำนาจ
เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
(ลงวันที่ 26 กันยายน 2544)
-
ที่ 288/2547 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็น
สารวัตรใหญ่บัญชี และแต่งตั้งสารวัตรบัญชี
(ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2547)
-

 

 

Copyright CPD Training Co.,Ltd. All Rights Reserved.
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0107514804756