สมัครสมาชิกที่นี่    Member Password

 

 

accounting

รวมแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มสำหรับนักบัญชีและกิจการ
แบบฟอร์มภาษี
แบบฟอร์มสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แบบฟอร์มสำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร

 

แบบฟอร์มสำหรับนักบัญชีและกิจการ

  คำขออนุญาตเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบลงบัญชีไว้
  แบบแจ้งบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหาย หรือเสียหาย
  แบบนำส่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
  คำขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี
  แบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี แจ้งขึ้นทะเบียนใหม่ ต้องแจ้งภายใน 60 วัน นับจากวันที่รับงาน
  แบบแจ้งการเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีได้
  แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี

   

แบบฟอร์มภาษี

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 68 และ มาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร และแบบ แจ้งข้อความของกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ
วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 69 เฉพาะ กิจการขนส่งผ่านประเทศต่าง ๆ ตามมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร
วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 69 เฉพาะ กิจการขนส่งผ่านประเทศต่าง ๆ ตามมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคม ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร
วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคม ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวล รัษฎากร
-
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 58(2) กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตาม มาตรา 50(1) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากร
-
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 58(1) กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตาม มาตรา 50(1) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีมีการตั้งฎีกาเบิกเงินเฉพาะข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ
-
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(2) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3)(4) แห่งประมวล รัษฎากร
-
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 58(2) กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตาม มาตรา 50(2) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4) แห่งประมวลรัษฎากร
-
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(3)(4)(5) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) และการเสียภาษีตามมาตรา 48 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
-
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 58(1) กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตาม มาตรา 50(2) และ สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) แห่งประมวลรัษฎากร
-
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทวิ และการเสียภาษีตามมาตรา 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร
-
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และจำหน่ายเงินกำไร ตามมาตรา 70 และมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามประมวลรัษฎากร
ใบแนบแบบแสดงรายการ ภ.ธ. 40 สำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีสถานประกอบการหลาย แห่ง และได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบ ภ.ธ.40 และชำระภาษีธุรกิจเฉพาะรวมกัน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร
เอกสารแนบ ภ.พ.30 รายละเอียดภาษีขายและภาษีซื้อของสถานประกอบการแต่ละแห่ง
แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่วนของรายได้
แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่วนของการใช้ พื้นที่อาคาร
แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.90
คำแนะนำการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 90 และการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2545 สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91
คำแนะนำการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 91 และการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว
การหักลดหย่อนเงินบริจาค และรายชื่อสถานพยาบาล สถานศึกษา และสถานสาธารณกุศล ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาค ภ.ง.ด. 90/91
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก่อนถึงกำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษี
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร
คำแนะนำการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีสำหรับผู้มีเงิน ได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับคนต่างด้าวผู้มีรายได้จากการจ้าง แรงงานของ สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
ใบแนบแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 กรณีคำนวณเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานเฉพาะที่เลือก เสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่น ๆ

แบบฟอร์มสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คำขอแจ้งการฝึกหัดงาน
รายงานฝึกหัดสอบบัญชี
หนังสือรับรองการแสดงตัว
คำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงาน
คำรับรองการฝึกหัดงาน
คำขอเข้าทดสอบ
แบบแจ้งจำนวนและรายชื่อธุรกิจที่ผู้สอบบัญชีฯ
รับรองการสอบบัญชี
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายชื่อธุรกิจ
ที่ผู้สอบบัญชีรับรองการสอบบัญชี
แบบแจ้งจำนวนและรายชื่อธุรกิจ ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รับรองการสอบบัญชี

 

แบบฟอร์มสำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร

คำขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร
คำขอขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีภาษีอากร
คำขอทั่วไป
คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร
คำขอให้พิจารณาวุฒิการศึกษา
คำขอแจ้งการเข้ารับการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากร
แบบแจ้งจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจ สอบและรับรองบัญชี จะลงลายมือชื่อรับรอง
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบ และรับรองบัญชี
-
-


Top

 

Copyright CPD Training Co.,Ltd. All Rights Reserved.
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0107514804756