:   ผลสอบ CPA ครั้งที่ 2/48 วิชาการสอบบัญชี 1
21 September 2005

วิธีหาข้อมูลใช้คำสั่งeditfindพิมพ์ชื่อหรือนามสกุลลงไปจะหาได้เร็วขึ้น ............................................................................................ 1 2700243 นายเมธี ธำรงธีรางกูร  2 2700256 นางสาวยุพิน โพธสุธน  3 3000340 นายสุชาติ รณเกียรติ  4 3300435 นายไพบูรณ์ สุรชัย  5 3500872 นางสาววัชรา วารุณประภา  6 3600103 นายศุภกร โกมุทานนท์  7 3600935 นางสาวขนิษฐา หลงสมบูรณ์  8 3700488 นางสาวอังคณา เอื้อกิตการ  9 3701244 นายเต็มยศ รังสิรัตนกุล  10 3800106 นางเจริญพร คุ้มบุญ  11 3800673 นางสาวศุจิกา ทองสาย  12 3800951 นายวิษณุรักษ์ สุขฤทธิ์  13 3801426 นางสาววันทนา มูลทองชุน  14 3900395 นางสาวสันทิยา โทรสัมพันธ์  15 3900876 นางสาวธนิชญานี สุริยาวุฒิธรรม  16 4000125 นายชัยยุทธ ธนวัฒน์  17 4000419 นางสาวเสาวลักษณ์ จารุปกรณ์  18 4000429 นางสาวสุวรรณา เนตรจันทร์เรือง  19 4000990 นางสาวอำพร เนตรคุณาวุฒิพงษ์  20 4100050 นางสาววรรณี ลีลาสุขมาศ  21 4100245 นางสาวกัญณภัทร นิ่มมณี  22 4100432 นางสาวศมารัตน์ สารสิทธิธรรม  23 4100517 นางสาวทักษพร ธีรธำรง  24 4100621 นางสาวปิยรัตน์ ธรรมปาโล  25 4100805 นางสาวลลิตา พูนทิกาพัทร์  26 4100822 นายบุญลือ เชี่ยวชาญ  27 4100919 นางสาวธัญญพัทธ์ หลอดเข็ม  28 4101699 นางสาวอารีณา สุวรัตนานนท์  29 4101701 นายวิทยา อิ่มกำเหนิด  30 4200255 นายสุรชัย บรรยงพงศ์เลิศ  31 4200593 นางสาวกัลยากร ปิติวรวงศ์  32 4200924 นางสาวพรศรี โสภณรัตนโภคิน  33 4300162 นายสมลักษณ์ สุวิชาวรพันธุ์  34 4300509 นางสาวเพ็ญศรี ผโลทัยดำเกิง  35 4300601 นางสาวดวงเพ็ญ โลจนะวิริยาภรณ์  36 4300736 นางสาวนภาพร โสมะคุณานนท์  37 4300912 นางสาวภัทราวรรณ สาคริตชานันท์  38 4300997 นางสาวมณฑิรา โหตระวัฒนะ  39 4301017 นางสาวปิโยรส โกแมนพิชัย  40 4301038 นางสาวพรรนิภา วรรธนะโกวินท์  41 4301174 นางสาวอัมพร เตชะวรพัฒนา  42 4400216 นางสาวสุดธิดา ปิติณสุนา  43 4400253 นางสาวอัจฉรี เครือสนิท  44 4400592 นางสาวสุพรรณิการ์ เลื่อมประเสริฐ  45 4400694 นางสาวเขมนันท์ ใจชื้น  46 4400725 นางสาวศิริภา จึงสวัสดิ์  47 4400833 นางสาวดวงพร มโนลม้าย  48 4400927 นางสาวศิริวรรณ ภิญโญสิริพันธุ์  49 4401574 นางสาวนวลลออ สถาวรภรณ์  50 4500046 นายกอบวัฒน์ ปิยะรัตน์  51 4500294 นางสาวปัณยดา วนพงษ์รุ่งเรือง  52 4500401 นายเอกภพ ชาวชัยนาท  53 4500500 นางสาวมนต์ทิพย์ ลักษณ์สุวงศ์  54 4500694 นางสาวพยัตติกา ฐานานุศักดิ์สกุล  55 4500700 นายรุ่งราวี นิยมเดชา  56 4500776 นางสาวศรีพิชา ยังเหลือ  57 4500811 นางสาววิจิตร ศรีตั้งรัตนกุล  58 4500834 นางสาวสิริกมล โชคครรชิตไชย  59 4500867 นางสาวกาญจน์มาศ ชัยวิริยานนท์  60 4500891 นางสาวสุกัญญา จันจาด  61 4500900 นางสาวสุพิสา สายสวัสดิ์  62 4500917 นางเฉลิมพร วรพันธ์พานิช  63 4501007 นางสาวธิดา วลัยเสถียร  64 4501010 นายฉัตรฉันท์ เอี่ยมพานิช  65 4501045 นางสาวสุรีรัตน์ สี่สี  66 4501075 นางสาวสรยา จิระพรทิพย์สกุล  67 4501306 นางสกุลณา ศรีสกุลวรทัย  68 4501404 นางสาวอุบลรัตน์ เขมาวุฒานนท์  69 4501902 นายอมร ไตรรัตน์อัศว  70 4600053 นางสาวเนาวรัตน์ คามาปาน  71 4600061 นางสาวปิยวรรณ เลาก่อสกุล  72 4600191 นายณัฐพงศ์ จีนด้วง  73 4600226 นายวีระเดช อัชชะกุลวิสุทธิ์  74 4600279 นางสาวธิติมา สิทธิหาญ  75 4600354 นางสาวคนึงนุช เรืองไรโกเมน  76 4600402 นางสาววิมลมาส ไตรสุวรรณ  77 4600471 นายสราวุธ ปานสิทธิชัย  78 4600515 นางสาวณัฐวดี โอภาเฉลิมพันธุ์  79 4600527 นางสาววัลยา สดแสงจันทร์  80 4600742 นางสาวนวลภา อริยภิญโญ  81 4600864 นางสาวฐิตวี ล้อวงศ์รัตนากร  82 4600904 นางสาวชินาภา ชินรัตนพิสิทธิ์  83 4601032 นางสาวสิรินุช ชาลาเริงพันธ์  84 4601221 นางสาวจินดาพร สุนทระสังวร  85 4601317 นายพิทักษ์พงษ์ ไทยมี  86 4601342 นางสาวนพานันท์ บุณยเกตุ  87 4601356 นางสาวรัตติพร ลีลาปัญญาเลิศ  88 4601466 นางสาวน้ำทิพย์ แสงภู่  89 4601518 นางสาวดารณี นีราภิชาต  90 4601526 นางสาวศริยาภรณ์ จันทร์งามจรัส  91 4601567 นางสาวรัตติยา ดวงลา  92 4601571 นางสาวมารีนา บัลลังน้อย  93 4601760 นางสาวรวิวรรณ พรหมพาหกุล  94 4601768 นางสาวปรียนุช ศรีอมรธรรม  95 4601786 นางสาวธีรัชญา แซ่ลิ้ม  96 4601840 นางสาวรวงรุ่ง หนูเนียม   97 4601945 นางสาวนวภรณ์ ชาวเวียง  98 4602027 นางสาวอิสราภรณ์ อุดมพรมงคล  99 4602070 นางสาววสุดา พรอนันต์ชัยกุล  100 4602134 นางสาวลลิดา บุญชัยวัฒนา  101 4602177 นางสาวสิริพร บุญเสริมศักดิ์  102 4700006 นางสาวนฤมล มณีรัตน์  103 4700076 นางสาวรัตนา สวัสดิ์ทอง  104 4700118 นางสาวจิตติมา เจนยุทธนา  105 4700155 นางสาวพรทิพย์ เอี่ยมสอาด  106 4700160 นางสาววรลักษณ์ จิโรจโชติชัย  107 4700172 นางสาวศรินญา มนูญศิริกุล  108 4700415 นายสมชาย พรสุทธิโกมล  109 4700496 นายนราวุฒิ งามปลั่ง  110 4700545 นางสาวพรจันทร์ ศรีคำ  111 4700548 นางสาวณัฏสุดา มั่นศรี  112 4700582 นางสาวกนกพร เอื้อพูนสิริพัฒน์  113 4700589 นางสาวรรินธร ชวนใช้  114 4700596 นายชัชวาล แซ่ลิ่ม  115 4700605 นางสาวยิ่งลักษณ์ ผลวัฒนา  116 4700608 นางสาวสารนิติ์ โชครุ่งวรานนท์  117 4700611 นางสาวศิริพร ประสิทธิชัยกุล  118 4700617 นายประพัฒน์ ศรีวณิชชากร  119 4700624 นางสาวนวลพรรณ ออกฉิม  120 4700635 นางสาวภิรมย์พร ถือแก้ว  121 4700642 นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ  122 4700679 นางสาววิภาสิริ วิมานรัตน์  123 4700687 นางสาวมนชยา กระจัด  124 4700721 นายเมฆสิทธิ แซ่เจ็ง  125 4700722 นางสาวทัดดาว ณ ระนอง  126 4700723 นางสาววริยา คำวิเศษ  127 4700724 นางสาวสุพร สุขจันทร์นิมิต  128 4700726 นางสาวอรวรรณ อิสสระพงศ์  129 4700731 นางสาวณัฐภรณ์ วงษ์เจริญ  130 4700737 นางสาวกฤษณา รุจิระตระกูล  131 4700742 นายชาติชาย วงษ์สาธุภาพ  132 4700764 นางสาวบงกช เพชรชาติ  133 4700779 นางสาวทิพย์รัตน์ พงศ์พันธุ์วัฒนา  134 4700780 นางสาวพรสุดา จีรพรต  135 4700791 นางสาววรรณพร อนันตเสถ  136 4700821 นางสาวอิสราวดี จิรฐิติวาณิชย์กุล  137 4700823 นางสาวชุณหวรรณ ขัตตินานนท์  138 4700890 นางสาวจันทร์จิตร นันทพงศ์  139 4700894 นายขจรพงศ์ วงศ์กำแหงหาญ  140 4700918 นางสาวสุวดี ตั้งจิตเพียรวิทย์  141 4700919 นางสาวอณัศยา ชาวเวียง  142 4700998 นายสมโภช เข้มแข็ง  143 4700999 นางสาววริษฐา เปี่ยมพุทธากุล  144 4701004 นางสาวสุจิรา เลิศวิทยากำจร  145 4701019 นายธนพจน์ อาตมประสังสา  146 4701021 นางสาวนุชนภา แซ่ซิ่น  147 4701032 นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล  148 4701187 นายณัฐวุฒิ พยุงพงษ์  149 4701189 นางสาวมณฑิรา พนมมา  150 4701196 นายจิรประวัติ ขัตติยะ  151 4701269 นายสุเมธ งามพาณิชย์  152 4701325 นางสาววีรยา ตวงตรีคูณ  153 4701382 นางสาวชญานี อัศวเสรีเลิศ  154 4701387 นางสาวเมสินี จันทนยิ่งยง  155 4701403 นางสาวดวงมณี ยันตรัตนวรรณ  156 4701404 นางสาวนวรัตน์ เกษมสินทรัพย์  157 4701407 นางสาวนิดานุช อัศวพงษ์อนันต์  158 4701413 นางสาวชนิดา เติมสันติกุล  159 4701417 นางสาวรุ้งรัก ทาคำ  160 4701419 นายปวริศ เอื้ออมรวนิช  161 4701420 นางสาวณัฎฐา ภัทราพรนันท์  162 4701422 นางสาวรติมัย เผ่าชัยยั่งยืน  163 4701429 นางสาวขวัญใจ สงวนศักดิ์พิชัย  164 4701432 นางสาวณฤทัย ชื่นคุ้ม  165 4701433 นางสาวนัทธมน อัครเสวี  166 4701436 นางสาวศศิพิมพ์ พวงชมภู  167 4701437 นางสาวณัฐพิศ วิวัฒนศิริศักดิ์  168 4701438 นางสาวเนตรนภา เมตมันกุล  169 4701477 นางสาวศรารักษ์ เรืองธนานุรักษ์  170 4701481 นางสาวพัชราภรณ์ เลาหทวีโชค  171 4701482 นางสาวสุนิสา เตชะทิพย์มณี  172 4701483 นางสาวพิรญาณ์ บุญญสถิตย์  173 4701512 นางสาวกรรณิการ์ แก้วสว่าง  174 4701515 นางสาวรัชนีกร ปัญญา  175 4701533 นางสาววรนุช คุโณปการพันธ์  176 4701535 นางสาวชัญญานุช พัฒนกิจเจริญชัย  177 4701538 นางสาววรรณพร ศรีวรานันทกุล  178 4701571 นายนักรบ วรเมษศิวกร  179 4701615 นายอภิชาติ หงษ์ประพันธ์  180 4701734 นางสาวสุภาวดี จิวใจดี  181 4701748 นางสาวณัฐกาญจน์ สุทธิพันธุ์มาลี  182 4701822 นางสาวอริสา เพ็ญเอี่ยม  183 4701852 นางสาวพัชรินทร์ อ่อนแก้ว  184 4702126 นายพงษ์นรินทร์ ประเทืองรัตนา  185 4702294 นางสาวพัชรินทร์ อาวัชนาการ  186 4800003 นายวัชรเทพ เตชะวัชรเทพ  187 4800005 นายบุญส่ง สำนึก  188 4800006 นางสาวตติยา นาคไพรัช  189 4800017 นางสาวฐิติรัตน์ ตันตระบัณฑิตย์  190 4800050 นายนพพล สุอุตะ  191 4800064 นายสุชาติ เจนวิทยายศ  192 4800077 นางสาวรุ่งวิจิตร ยงมหาภากรณ์  193 4800085 นายณรงค์ พงษ์ไพเชฐ  194 4800100 นางสาวนัทธมน องคานุภาพ  195 4800125 นางสาวจินตนา เพ็ชรนิล  196 4800158 นางสาวอุษณีย์ แซ่ลิ้ม  197 4800177 นายชาตรี ภู่เปี่ยมศักดิ์  198 4800178 นางสาวจุฬาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์  199 4800200 นางสาวเอริยา ลิมปดนัย  200 4800215 นางสาวปิ่น สิงหอำไพ  201 4800250 นางลำดวน โสมนัส  202 4800313 นายสมชาย ปรีดี  203 4800435 นางสาวดวงรัตน์ ปิติพานิช  204 4800436 นางสาวเนตรชนก เหล่าธนากิจ  205 4800466 นางสาวบุณยนุช หาญนรเศรษฐ์  206 4800485 นางสาวธิดาพร ฉัตรไชยเดช  207 4800502 นางสาวสุวิมล เลิศพิทักษ์กิจ  208 4800528 นายสาธิต เกียรติกังวาฬไกล  209 4800535 นายธนินธรณ์ นันทนพจน์  210 4800578 นางสาวปทุมอักษร พลพบู  211 4800612 นางสาวธัญลักษณ์ ปรีชาติวงศ์  212 4800757 นายสมพร พลอยวงษ์ไทย  213 4800762 นายศรัณยู เทียนเทพ  214 4800764 นางสาวนวพร ชัยยุทธ  215 4800766 นางสาวสุประวีณ์ อารยสมบูรณ์  216 4800802 นางสาวชลธิชา ศิระธนาพันธ์  217 4800806 นางสาวพีริยา โชคมหาศาล  218 4800811 นางสาวสุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์  219 4800818 นายณัฐยุทธ เลิศปัญญางาม  220 4800870 นางสาวรินรดา ทองรับแก้ว  221 4800887 นางสาวพัชณียา มไหสวริยะ  222 4800923 นางสาววิไลวรรณ เมืองใหม่  223 4800940 นางสาวสุมนา เจียมจุไรรัตน์ Document: http://www.nukbunchee.com/index_new_read.php?new_id=916
Copyright @ 2002 Nukbunchee.com (2003) Co.,Ltd. All rights reserved.