• บัญชี
  • สอบภาษี
สัมมนา
 

 มาตรฐานการบัญชี

 การตรวจสอบบัญชี

 แบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 แหล่งข้อมูลการสอบบัญชี

 ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

 

 Highligjts
  การตรวจสอบบัญชี
  เตรียมสอบ CPA
  ข้อสอบเก่า&แนวคำตอบ
  แบบฟอร์มจากสภาวิชาชีพบัญชี
  ข้อมูลผู้สอบบัญชี
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
  คัมภีร์นักบัญชีมือใหม่
  แหล่งข้อมูลนักบัญชี
 
สัมมนา
 

 มาตรฐานการบัญชี

 การตรวจสอบบัญชี

 แบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 แหล่งข้อมูลการสอบบัญชี

 ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

 

   
ความเป็นมาของการตรวจสอบบัญชีในประเทศไทย
ประเภทของผู้สอบบัญชี
  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  
ผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์
  
ผู้สอบบัญชีสถาบันการเงิน
  
ผู้สอบบัญชีกิจการประกันชีวิต ประกันภัย
  
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
  
ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน
  
ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร
องค์กรวิชาชีพสอบบัญชี
  
ในประเทศไทย
  
ต่างประเทศ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีของทุกองค์กรธุรกิจ
  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 (หุ้นส่วนและบริษัท)
  
ประมวลรัษฎากร
  
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
  
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีเฉพาะธุรกิจ
  
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
  
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535
   
วิชาการบัญชี
วิชาการสอบบัญชี 1
วิชาการสอบบัญชี 2
วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี
วิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์
       - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่3  พ.ศ.2546
       - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่2  พ.ศ.2542
  
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
 
    - พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
  
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535
 
   -  พระราชบัญญัติประกันชีวิต ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
  
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550
  
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
 
    -  พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544
  
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
 
ฯลฯ
  
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
     
 
 
Untitled Document
Home Member Seminar Accounting Tax Biz Law Webboard Service

                                                                  © Copyright 2010 www.nukbunchee.com All rights reserved.Nukbun chee dot com Co.,Ltd.
                                                     เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 010556131928